POCO摄影作品

千万恨

千万恨,恨极在天涯。


山月不知心里事,水风空落眼前花,摇曳碧云斜。


梳洗罢,独倚望江楼。


过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠,肠断白苹洲。

45
评论
查看更多评论
正在加载,请稍候…

更多作品

评论作品